Aktuálne výzvy


Aktuálne výzvy

Vyberte si z aktuálnych výziev. Ak vás niektorá oslovila, neváhajte nás kontaktovať.

Výzva na predkladanie ŽoNFP zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle, kód výzvy: OPVAI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Stručná informácia o výzve:

 • Alokácia: 100 mil. €
 • Oprávnené územie: celá SR okrem BSK
 • Termín uzavretia 2. kola: 28.6.2019
 • Hlavná aktivita: Podpora inteligentných inovácií – nákup dlhodobého majetku, za účelom inovácie produktu a/alebo procesu prostredníctvom kombinácie prvkov inteligentných riešení bližšie definovaných priamo vo výzve
 • NUTNÝ súlad so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK) – Dopravné prostriedky pre 21. storočie / Priemysel pre 21. storočie / Zdravé potraviny a životné prostredie
 • Min. a max. výška NFP na projekt: 100 tis. € – 3 mil. €
 • Maximálna dĺžka realizácie hlavnej aktivity projektu: 18 mesiacov

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí): OPKZP-PO2-SC211-2018-40

Stručná informácia o výzve:

 • Zostávajúca alokácia k 15.02.2019: 17 mil. EUR
 • Oprávnené územie: celé územie SR – intravilán obcí (NUTS I)
 • Termín uzavretia najbližšieho hodnotiaceho kola: 31.09.2019
 • Hlavná aktivita: Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí). Predmetom podpory budú opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu z intravilánu obce za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy.
 • Min. a max. výška NFP na projekt: 25 tis. – 600 tis. EUR
 • Oprávnenosť z hľadiska VO: žiadateľ je povinný mať v čase predloženia ŽoNFP ukončené verejné obstarávanie (okrem zákaziek podľa §117 ZVO a výnimiek podľa §1, ods.2-12 ZVO) na všetky zákazky hlavnej aktivity projektu

Zníženie energetickej náročnosti  a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch: OPKZP-PO4-SC421-2018-46

Stručná informácia o výzve:

 • Alokácia: 50 000 000 EUR
 • Oprávnenosť žiadateľa: fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú oprávnené na podnikanie podľa §2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, t. j. osoby zapísané v obchodnom registri, alebo osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, ktoré podnikajú v priemyselných odvetviach a v službách nadväzujúcich na tieto odvetvia, pričom takýto predmet podnikania majú uvedený v príslušnom registri najmenej 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP
 • Oprávnené územie: celé územie SR okrem regiónu NUTS II Bratislavský kraj
 • Termíny uzavretia hodnotiaceho kola: 28.10.2019, posledný pracovný deň každého nasledujúceho párneho mesiaca
 • Hlavná aktivita: Implementácia opatrení z energetických auditov
 • Min. a max. výška NFP na projekt: 200 tis. – 2 mil. EUR
 • Maximálna dĺžka realizácie hlavnej aktivity projektu: 18 mesiacov

Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území: OPKZP-PO4-SC441-2018-39

Stručná informácia o výzve:

 • Alokácia – zostatok k 15.02.2019: 5 833 635 EUR
 • Oprávnenosť žiadateľa: subjekty územnej samosprávy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
 • Oprávnenosť miesta realizácie: celé územie Slovenskej republiky okrem regiónu NUTS II Bratislavský kraj
 • Termíny uzavretia hodnotiaceho kola: 30.6.2019
 • Hlavná aktivita: Vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky
 • Min. a max. výška NFP na projekt: 10 tis. – 300 tis. EUR
 • Žiadateľ je povinný ukončiť realizáciu hlavnej aktivity projektu do 18 mesiacov od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy: IROP-PO1-SC121-2019-48

Stručná informácia o výzve:

 • Alokácia – 28 998 608 EUR
 • Oprávnenosť žiadateľa: samosprávny kraj, mesto, obec, združenie obcí, ostatné subjekty verejnej správy, ako aj subjekty súkromného sektora
 • Oprávnenosť miesta realizácie: celé územie SR s výnimkou UMR Nitrianskeho kraja a UMR Prešovského kraja.
 • Termíny uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 22.8.2019
 • Hlavná aktivita: B: Zabezpečenie moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenie informovanosti cestujúcich a zlepšenie informačného a oznamovacieho systému
 • C: Zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej dopravy, ktoré budú vyvinuté
 • D: Zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy
 • Min. a max. výška NFP na projekt: nie je stanovená