Informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosti AtoZ Grant, s.r.o.

Vážení klienti,

naša spoločnosť AtoZ Grant, s.r.o., so sídlom: Pekárska 160/14, 917 01 Trnava, IČO: 52 152 855 (ďalej len „Spoločnosť“),  poskytuje svojim klientom poradenstvo v oblasti čerpania eurofondov. V rámci poskytovania našich služieb spracúva naša Spoločnosť aj osobné údaje svojich klientov, s ktorými máme uzatvorenú zmluvu a iných osôb v prípadoch, keď je nevyhnutné pre plnenie zmluvy spracúvať osobné údaje aj inej osoby než je osoba, s ktorou je uzatvorená zmluva (ďalej v texte aj ako „dotknuté osoby“).

V tejto súvislosti sprístupňujeme tieto informácie o spracúvaní osobných údajov. Cieľom týchto informácií je poskytnúť úplné informácie o spracúvaní osobných údajov v našej Spoločnosti, a to najmä o tom, v akom rozsahu a na aký účel sú osobné údaje spracovávané, kto a akým spôsobom osobné údaje spracováva, ako aj o Vašich právach v súvislosti so spracúvaním osobných údajov podľa príslušných právnych predpisov.

Tieto informácie sú poskytnuté v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej v texte aj ako len „zákon“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je Spoločnosť AtoZ Grant, s.r.o., so sídlom: Pekárska 160/14, 917 01 Trnava .

Kontaktné údaje na Spoločnosť sú: tel. č.: 0907 737 221, 0907 491 928, email: atozgrant@atozgrant.sk, webová stránka: www.atozgrant.sk. Na uvedené kontaktné údaje nás môžete v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov kedykoľvek kontaktovať.

Naša Spoločnosť spracováva osobné údaje v súvislosti s poskytovaním svojich služieb – poradenstvom pri uchádzaní sa o čerpanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie a s tým súvisiacich služieb ako je vykonávanie procesu verejného obstarávania a pod.

Naša Spoločnosť spracováva osobné údaje za účelom uvedeným ďalej nižšie v tomto texte, a to v rozsahu zodpovedajúcom tomuto účelu a v rozsahu osobných údajov dotknutej osoby uvedených vo všetkých dokladoch a informáciách odovzdaných, či predložených Spoločnosti v súvislosti so zmluvami, a to najmä v rozsahu: titul, meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, telefonický kontakt, e-mailový kontakt a iné kontakty používané pri elektronickej komunikácii, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, údaje o zamestnávateľovi, údaje o bankovom spojení.

Spoločnosť spracováva osobné údaje vo svojom informačnom systéme, ktorý predstavuje usporiadanú databázu obsahujúcu osobné údaje, systematicky spracúvané na potreby dosiahnutia účelu ich spracúvania s použitím automatizovaných prostriedkov spracúvania. Spoločnosť získava osobné údaje od klientov aj kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov a iných dokladov a dokumentov, ktoré obsahujú osobné údaje, na nosič informácií.

Naša Spoločnosť neprenáša osobné údaje do zahraničia.

Dotknuté osoby nie sú povinné osobné údaje poskytnúť, avšak v prípade neposkytnutia osobných údajov Spoločnosti, táto nemôže plniť svoje záväzky zo zmlúv, teda najmä v takom prípade nemôže vyhotoviť predmet zmlúv, pretože vzhľadom na charakter plnenia sú osobné údaje získané od dotknutých osôb nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy.

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov, oprávnené záujmy Spoločnosti

Naša Spoločnosť spracováva osobné údaje vykonávaním operácií alebo súboru operácií s osobnými
údajmi klientov, napr. ich získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie
alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie,
uchovávanie, likvidácia, ich prenos, poskytovanie alebo sprístupňovanie.

Spoločnosť takto spracováva osobné údaje za účelom:

a) zabezpečenia riadneho výkonu plnení a činností vyplývajúcich zo zmlúv, ktoré uzatvára s klientmi, ktorých osobné údaje spracováva, alebo ktoré uzatvára s právnickými osobami, ktorých poverených osôb (spravidla štatutárov) osobné údaje spracováva,
b) uplatnenia všetkých nárokov Spoločnosti zo zmlúv a za účelom spracovávania účtovných dokladov Spoločnosti,
c) zabezpečenia prevádzky Spoločnosti.

Právnym základom poskytnutia osobných údajov je:

a) plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je klient ako dotknutá osoba,
b) súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov v prípadoch, keď je nevyhnutné pre plnenie zmluvy spracúvať osobné údaje inej osoby než je osoba, s ktorou je uzatvorená zmluva (oba uvedené prípady sú právnymi základmi pre účely zmluvného plnenia z uzatvorenej zmluvy), a
c) ochrana oprávnených záujmov Spoločnosti (pre účely reklamných a marketingových aktivít Spoločnosti).

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou.

Oprávnené záujmy Spoločnosti spočívajú v spracúvaní vykonávanom na účel:

a) priameho marketingu, teda na účel ponúkania produktov a služieb, či už písomne, elektronicky alebo telefonicky,
b) posielania obchodných oznámení a newsletterov,
c) využitie tzv. cookies a informácií o návštevnosti internetových stránok

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté

Naša Spoločnosť poskytuje osobné údaje tretím osobám – príjemcom, a to najmä

a) osobám spolupracujúcim so Spoločnosťou na plnení záväzkov zo zmlúv,
b) ekonomickým, daňovým, právnym a iným poradcom Spoločnosti

Doba uchovávania osobných údajov a kategórie spracúvaných osobných údajov

Spoločnosť uchováva osobné údaje po dobu 10 rokov od ukončenia trvania platnosti príslušnej zmluvy, ktorej sa osobné údaje týkajú.

Spoločnosť spracováva výhradne len bežné (všeobecné) osobné údaje napr. meno, priezvisko, adresa, rodné číslo a pod.

Spoločnosť nevykonáva spracovávanie osobitných kategórií osobných údajov, ktorými sú údaje uvedené v § 16 ods. 1 zákona, teda údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.

Spoločnosť nespracováva ani osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku.

Rodné čísla a profilovanie

Pre dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov naša Spoločnosť pri ich spracúvaní vo svojom informačnom systéme, na účely jednoznačného určenia dotknutej osoby, môže využívať aj rodné číslo dotknutých osôb.

Spoločnosť v rámci svojej činnosti nevykonáva profilovanie osobných údajov dotknutých osôb.

 Práva dotknutej osoby

Dotknuté osoby majú v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov nasledovné oprávnenia:

Dotknutá osoba má v prvom rade právo kedykoľvek odvolať ňou daný súhlas so spracovaním osobných údajov (§ 14 ods. 3 zákona), a to rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila, teda najmä písomným odvolaním súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba má ďalej právo požadovať od našej Spoločnosti prístup k osobným údajom (§ 21 zákona). Dotknutá osoba má v tejto súvislosti právo získať od našej Spoločnosti potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak takéto osobné údaje spracúvame, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov, kategórii spracúvaných osobných údajov, identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné, dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, práve požadovať od Spoločnosti opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných
údajov, práve podať návrh na začatie konania podľa o ochrane Osobných údajov, zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch poskytne Spoločnosť dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu. Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Spoločnosť je povinná poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže Spoločnosť účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Spoločnosť je povinná poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky. Toto právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

Dotknutá osoba má ďalej právo na opravu Osobných údajov (§ 22 zákona), ktoré spočíva v tom, že Spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu opraviť nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Dotknutá osoba má ďalej právo požadovať vymazanie Osobných údajov (§ 23 zákona), ktoré sa jej týkajú, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, dotknutá osoba odvolá súhlas podľa, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 zákona. Spoločnosť je v takýchto prípadoch povinná osobné údaje vymazať a je zároveň povinná prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.

Dotknutá osoba má ďalej právo na obmedzenie spracúvania Osobných údajov (§ 24 zákona) Spoločnosťou, ak dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Spoločnosti overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, Spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Spoločnosti prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje Spoločnosť spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa takto obmedzí, je Spoločnosť povinná informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

Dotknutá osoba má ďalej právo na prenosnosť Osobných údajov (§ 26 zákona), ktoré spočíva v tom, že dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Spoločnosti, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona a spracúvanie osobných údajov sa
vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatnením tohto práva nie je dotknuté právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 zákona. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

Dotknutá osoba má ďalej právo namietať spracúvanie Osobných údajov (§ 27 zákona), a to z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe oprávnených záujmov Spoločnosti vrátane profilovania založeného na takomto právnom základe, ak tieto oprávnené záujmy prevažujú nad právami alebo záujmami Dotknutej osoby. Dotknutá osoba má tiež právo namietať spracúvanie Osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom; v takom prípade Spoločnosť ďalej Osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Dotknutá osoba má ďalej právo na začatie konania o ochrane Osobných údajov (§ 99 a nasl. zákona), ktorého účelom je zistiť, či došlo k porušeniu práv dotknutých osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu zákona alebo osobitného predpisu v oblasti ochrany osobných údajov, a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu za porušenie zákona alebo osobitného predpisu pre oblasť ochrany osobných údajov. Konanie sa začína na návrh dotknutej osoby alebo osoby, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom, alebo aj bez návrhu.

Platnosť informácie

Táto Informácia je platná a účinná ku dňu 22. 1. 2019. Aktuálne znenie tejto Informácie je uverejnené na internetových stránkach Spoločnosti www.atozgrant.sk, a súčasne je dostupné v jej hlavnej kancelárii na adrese: SNP 80/154, 919 04 Smolenice.